KAKO SE DRAGAN ČOVIĆ POKLONIO ZLOČINCU I PREŠAO CRVENU LINIJU U ZAGREBU

Izvor: Haler Pregledano: 27 Postavljeno

Kako se Čović poklonio zločincu i pre"scaron;ao crvenu liniju u ZagrebuSuad Kurtćehajić / Vijesti.ba

Odlazak Čovića u Banja Luku na noge Dodiku sa Vjekoslavom Bevandom i sada već biv"scaron;im ambasadorom Hrvatske u Bosni Ivanom del Vechiom svoje osnove ima u tendenciji Čovićeve politike da u Dodiku ima partnera koji će mu dati punu podr"scaron;ku u nastojanju da ostvari svoje snove o uspostavi trećeg entiteta sa hrvatskom većinom.


Naime iz puno izjava Čovića i protagonista njegove politike se može vidjeti da se oni nisu pomirili sa ga"scaron;enjem paradržavne tvorevine Herceg- Bosne koja je"nbsp; protivustavno stvorena 18. novembra 1991 godine odnosno skoro dva mjeseca prije manjeg entiteta i da je 28. avgusta 1993 godine promijenila naziv u Hrvatasku Republiku Herceg-Bosnu.
I tada kao i"nbsp; danas"nbsp;"nbsp; stvaranja te paradržave se nastoji objasniti potrebom hrvatske politike da za"scaron;titi svoje interese"nbsp; i"nbsp; građane od"nbsp; ekspanzije velikosrpske politike.
Stvarni cilj je međutim bio potpuno drugačiji."nbsp; Stenogrami Tuđmana od septembra 1991 godine nedvosmisleno ukazuju da je on sa izjavom da na Bosnu i Hercegovinu ne treba gledati kao ne"scaron;to "scaron;to je Bogom dano da opstane već i"nbsp; kad bi ona mogla opstati"nbsp; uaturbulencijama jugoslovenske krize da to nije interes niti hrvatske države niti hrvatskog naroda već da je treba sa Srbima podijeliti i eventualno ostaviti tada Muslimanima danas Bo"scaron;njacima jednu malu državicu Bosnu koja neće nikome biti prijetnja. Ovakav stav Tuđmana i dogovori u Karađorđevu o podjeli Bosne i Hercegovine sa Milo"scaron;evićem krajem marta 1991 godine bili su stvarni razlog sukoba Armije BiH sa Hrvatskim vijećem odbrane "scaron;to se kasnije"nbsp; pokazalo potpuno tačnim kroz presude"nbsp; generalima"nbsp; HVO i visoko pozicioniranim političarima hrvatske paradržave u Bosni.
Tuđman je bio na pozicijama Sporazuma Cvetković-Maček kada su 26. avgusta 1939 godine ova dvojica političara potpisali Sporazum o stvaranju banovine Hrvatske satavljenu od Primorske i Savske banovine i 13 srezova iz Bosne"nbsp; i Hercegovine. Ostatak Bosne i Hercegovine je trebao da uđe u buduće srpske zemlje."nbsp; Nekoliko dana nakon toga napadom Hitlera na Poljsku započeo je Drugi svjetski rat koji je onemoguio zaživljavanje ovog sporazuma. Nažalost ex hrvatski Predsjednik franjo Tuđman bio je opsjednut ovom podjelom i te ideje utkao je u vrh političke strukture HDZ kao nosioca izborne volje"nbsp; bosanskih Hrvata.
Nikada Tuđman ne bi odustao od te ideje i ugasio hrvatsku paradržavu u Bosni i Hercegovini da ga Amerikanci nisu suočili sa pitanjem: da li je on spreman da Srbima u Hrvatskoj da istu situaciju koju traži za Hrvate u Bosni"nbsp; i konstatacijom"nbsp; da ne može očekivati pomoć od svijeta u za"scaron;titi od naru"scaron;avanja hrvatske države od strane velikosrpske politike dok to isto on otvoreno radi sa svojim snagana prema Bosni i Hercegovini. Suočen sa činjenicom da je svijet jasno video njegovu politiku nije imao kud već da uđe u procese dogovora koji su rezultirali potpisivanjem Va"scaron;ingtonskog sporazuma 18. novembra 1994 godine "scaron;to je dovelo do prestanka sukoba između Bo"scaron;njaka i Hrvata. Ali treba znati da je Tuđman to uradio nevoljno te da Čović kao lider HDZ nije odustao od poku"scaron;aja da se nametne priča i poku"scaron;a ponovo"nbsp; realizirati treći entitet sa Hrvatskom većinom u Bosni. "nbsp;

E zato Čoviću treba pomoć Dodika koji je i"nbsp; najavio u znak zahvalnosti zbog prisustva Čovića i njegove delegacije proslavi Dana manjeg entiteta koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.da će se odazvati pozivu Čovića proslavi nekog budućeg sličnog događaja.

Čović i delegacija a posebno hrvatski ambasador u Bosni Ivan del Vechio napravili su jednu ozbiljnu gre"scaron;ku. Prisustvovali su proslavi Dana manjeg entiteta na kojoj je srpski general Slavko Lisica posthumno odlikovan. Imajući u vidu da je Lisica paravosnažno presuđen u Hrvatskoj za zločine granatiranja "Scaron;ibenika hrvatska oficijelna politika nije mogla preći preko toga. I dok bo"scaron;njački političari dozvoljavaju da im se na sve strane od velikosrpskog I velikohrvatskog političkog i intelektualnog establi"scaron;menta ponižava njihova zemlja Bosna i Hercegovina na svakom koraku i bez adekvatne reakcije sa njihove strane, hrvatski politički vrh je odmah reagovao smjenom svog ambasadora .

Vjerovatno će i Čović osjetiti posljedice svog odlaska u Banja Luku.
Nisam siguran da bi Ivan del Viecho bio opozvan i da bi tolike strijelice bile usmjerene prema Čoviću iz Hrvatske da nije bilo slučaja generala Lisice jer hrvatski politički vrh nije pokazao"nbsp; osjetljivost"nbsp; i adekvatne reakcije na vi"scaron;egodi"scaron;nje ozbiljno uru"scaron;avanje"nbsp; Bosne i Hercegovine od strane Dodikove poliitike ali je munjevito reagovao opozivom svog ambasadora zbog prisustva u Banja Luci jer"nbsp; je posthumno odlikovanje"nbsp; Lisice bila crvena linija preko koje hrvatski politički vrh nije mogao preći.

Čak ni ubijanje hiljada"nbsp; i protjerivanje desetine hiljada bosanskih Hrvata od strane vojske i policije tada samoprogla"scaron;ene Republike Srpske sa svojih vjekovnih ognji"scaron;ta nije smetalo Čoviću da dođe na poklonjenje Dodiku na proslavu"nbsp; 09. januara dana kada su stvorene pretpostavke za buduće stra"scaron;ne zločine koji su kulminirali najvećim"nbsp; planetarnim zločinom genocida koji je presuđen 26. februara od Internacionalnog suda pravde u Hagu 26. februara 2007 godine sa formulacijom da su vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvr"scaron;ile genocide u Srebrenici.

Kao osnovni motiv Čović nameće se da u Dodiku traži partnera koji će mu dati punu podr"scaron;ku u budućnosti u nastojanju da se oživi priča i poku"scaron;a uspostaviti treći entitet u Bosni i Hercegovini sa hrvatskom većinom. "nbsp;

Bo"scaron;njački političari moraju biti svjesni da se to ne smije desiti ni po koju cijenu jer to bi bio definitivan kraj Bosne i Hercegovine zato "scaron;to bi"nbsp; u dogovoru dva entiteta da hoće da izađu iz Bosne i Hercegovine "scaron;to sa ovakvim vođstvom koji danas imaju bosanski Hrvati i bosanski Srbi predstavlja izvjesnost Bo"scaron;njaci kao najbrojniji narod"nbsp; u Bosni bi bili dovedeni pred nestanak njihove hiljadugodi"scaron;nje tvorevine.

Podmukla politika Čovića se ogleda u dvojakoj i licemjernoj politici koja javno priča o Bosni i Hercegovini i njenom evropskom prosperitetu, a tajno kuje planove i preduzima poteze koji Bosnu i Hercegovinu mogu dovesti do nestanka.
"nbsp;
Pi"scaron;e: Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić, predsjednik Foruma bo"scaron;njačkih intelektualaca

(Vijesti.ba) nastavi čitati...

Prijavi se Od ovog trenutka čitaj samo ono što želiš! Ime i prezime
E-mail

ili
Facebook prijava
Registruj se Od danas čitaj pametnije! Email
E-mail

ili
Facebook prijava
Prilikom registracije prihvataš uslove korištenja i pravila o privatnosti. Uslovi korištenja.
Kontakt Popuni formular i kontaktiraj nas. Ime i prezime E-mail
Title Category
Message