back to top

Izjednačavanje i integracija osoba sa oštećenjem sluha –

izjednačavanje i integracija osoba sa oštećenjem sluha –

Nakon provedene javne rasprave, Vlada je na utvrdila prijedlog Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu. Ovim Zakonom propisuje se pravo gluhih lica na upotrebu znakovnog jezika pred organima i institucijama Tuzlanskog kantona, gradova i općina na teritoriji Tuzlanskog kantona, procedure i način sticanja statusa gluhog lica, evidencija i iskaznice za gluha lica, evidencija i iskaznice za tumače znakovnog jezika, posebna prava na tumača znakovnog jezika za učenike i studente i druga pitanja vezana za prava gluhih i nagluhih lica u Tuzlanskom kantonu. Konačni cilj je ravnopravno uključivanje ovih osoba u životnu i radnu okolinu, kao i u sve oblike društvenog života s jednakim pravima i uslovima te s jednakim mogućnostima kakve imaju lica bez oštećenja sluha.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je odluke kojim prihvata prijedloge Aneksa VI Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kao i Aneksa IV Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog katona.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak na nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“, Gračanica za period 1.1.- 31.12.2022. godine. Kako se navodi u dokumentu u 2022. godini Opća bolnica, uprkos svim poteškoćama, uspjela je ostvariti pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 46.731,00 KM. Nivo i kvalitet usluga nije umanjen, izvršavaju se obaveze prema dobavljačima i uposlenicima, a u pogledu pružanja usluga pacijentima iz domena sekundarne zdravstvene zaštite sve je bilo u skladu sa propisanim odredbama od strane nadležnih organa kako se ne bi ugrozilo zdravlje pacijenata i medicinskog osoblja ili doveo u opasnost nečiji život.

Također, Vlada je danas usvojila Kvartalni Izvještaj o realizaciji Programu finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za  prva tri mjeseca 2023.godine. Kako se navodi u Izvještaju, u ovom periodu Bolnici je isporučen digitalni mamografski sistem sa tomosintezom vrijednosti 336.620,82 KM. Završen je postupak nabavke, ugradnje i puštanja u rad električnog osobnog lifta MRL, vrijednosti 83.005,65 KM, a ovom investicijom omogućit će se lakše kretanje hirurških pacijenata i bolničkog osoblja, te unaprijediti prostorije bolnice, te omogućiti kvalitetnija zdravstvena zaštita. Pokrenut je i postupak nabavke automatskog parnog sterilizatora čija vrijednost iznosi oko 146.250 KM. Krajem prošle godine završena je prva faza, odnosno izrada idejnog projekta dogradnje i nadogradnje odjeljenja pedijatrije, a u toku je druga faza u okviru koje je pribavljena urbanistička saglasnost, i u toku su toku pripremni postupci za izradu glavnog projekta i dobivanja građevinske saglasnosti. U prošloj godini proveden je i otvoreni postupak javne nabavke novog sanitetskog vozila, navodi se u prihvaćenom Izvještaju.

S ciljem davanja primata vođenju elektronskih medicinskih dokumentacija i evidencija u okviru integrisanog zdravstveno – informacionog sistema (IZIS), u odnosu na vođenje evidencije u pisanom obliku, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona. Ovim se dodatno utječe na unaprjeđenje sistema pružanje zdravstvene zaštite i njegovu modernizaciju. Prema obrazloženju današnje odluke smatra se da se vođenje evidencije u pisanom obliku treba samo izuzetno voditi i to ako iz objektivnih razloga vođenje u elektronskom obliku nije moguće. U svim ostalim slučajevima evidencije treba voditi u elektronskom obliku, čime se pacijentima, ali i medicinskom osoblju olakšava primanje i pružanje zdravstvene zaštite.

 

Izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu među manifestacije čije će održavanje biti podržano od  Vlade Tuzlanskog kantona uvrštene su i 13. sportske igre mladih u Tuzlanskom kantonu. Za podršku organiziranju ove manifestacije Vlada je Programom predvidjela 7.000 KM. Također, u skladu sa navedenim programom Vlada je danas odobrila 2.000 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje obilježavanja „Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona“ koje je upriličeno 12. juna 2023. godine.

 

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o kreditnoj liniji Vlade Tuzlanskog kantona sa Bosna Bank International D.D. Sarajevo. Radi se plasmanu kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona iz 2020. godine gdje je Vlada za subvenciju kamate na ove kredite osigurala 1 milion KM. Do sada je putem ove kreditne linije podržano 50 korisnika kroz 56 kreditnih linija, a iznos finansiranja ovih kreditnih linija iznosi 25.444.519,21 KM. S tim u vezi Vlada je danas odobrila 167.257 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima.

Vlada TK dala je  prethodnu saglasnosti na Odluku Senata o utvrđivanju prijedloga broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla u akademskoj 2023/24. godini, kao i Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2023/24. godini.

Vlada nije dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2023/2024. godini. Od Senata visokoškolske ustanove je zatraženo da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini, isključivo za studijske programe koji su licencirani u Tuzlanskom kantonu, da broj studenata za upis na iste uskladi sa odredbama Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, te da predmetnu odluku uskladi sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.

Saglasnost nije data ni na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2023/2024. godinu na području Tuzlanskog kantona, te je zatraženo i od Senata ove visokoškolske ustanove da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini, isključivo za studijske programe koji su licencirani u Tuzlanskom kantonu, i da broj studenata za upis na iste uskladi sa brojem studenata za koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala suglasnost u prethodnoj akademskoj godini.

 

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona dala je i saglasnosti na obnavljanje dva Ugovora o koncesiji. Saglasnost je data na Ugovor za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištu „Drijenča“ na području grada Gračanica, koji je zaključen između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i privrednog društva „Kamenolom Drijenča“ d.o.o. Gračanica, kao i na Ugovor o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići“ na području grada Tuzla, koji je zaključen između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i privrednog društva „TUZLA-KVARC“ d.o.o. Tuzla.

 

Također, data je i prethodna saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna skola „Simin Han“ Tuzla da bez naknade ustupi školske prostorije JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, na period od 20 godina za potrebe osnivanja obdaništa u MZ Simin Han.

Vlada TK donjela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac za davanje na korištenje dijela krova objekta JU MSŠ „Hasan Kikić“ Gradačac, radi postavljanja sirena od strane Službe Civilne zaštite Grada Gradačaca, bez naknade.

 

Vlada TK je, kao i svakog mjeseca,  utvrdila osnovicu za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juni 2023. godine u iznosu 5,00 KM.

 

Vlada TK podržala je odgovor Ministarstva privrede i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi zahtjeva Grada Živinice za tumačenje člana 28. stav (3) Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona.

 

Vlada je donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa i o raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za poziciju jednog člana upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, iz reda stručnih radnika ustanove.

 

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o predloženoj inicijativi za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom “Konjuh”.

 

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona. U cilju racionalizacije propisivanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova, u odnosu na Odluku donesenu 13.06.2023. godine, u tabeli Pozitivne liste lijekova izmijenjeno je nekoliko doktrinarnih pristupa u kolonama koje su imenovane kao „indikacije“, „napomene“, te je uočeno nekoliko štamparskih grešaka koje su korigovane. Izmijenjeni doktrinarni pristupi zasnivaju se na farmakoekonomskom i zdravstvenom benefitu

lijekova sa Pozitivne liste lijekova TK, gdje je bilo neophodno utvrditi određene režime za propisivanje pojedinih lijekova kako bi se što racionalnije propisivali lijekovi uz uvažavanje pravila struke.

 

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrdivanju teksta Javnog konkursa

za ubor i imenovanje direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ kao i Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku i izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Vlada TK dala je saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla o imenovanju direktora JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, na period od 4 (četiri) godine.


studiod.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU