Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice

[ad_1]

-Oglašavanje-

Grad Živinice prodaje nekretnine označene kao:
– k.č.br. 295/117(s.p.k.č.br.72/124) zv. “Bašigovački lug”, šuma 3 klase u površini od 10313 m2, upisana u p.l.br. 877 K.O.Bašigovci i z.k.ul. br. 814 K.O. Bašigovci na ime Grada Živinice sa dijelom 1/1 , bez upisanog tereta u C. Teretnom listu (lokacija I).
– k.č.br.295/118 (s.p. k.č.br. 72/125) zv. “Bašigovački lug”šuma 3 klase u površini od 2000 m2, upisana u p.l.br. 877 K.O.Bašigovci i z.k.ul. br. 814 K.O. Bašigovci na ime Grada Živinice sa dijelom 1/1 , bez upisanog tereta u C. Teretnom listu (lokacija II), radi izgradnje poslovnih objekata.

Početna cijena nekretnina koje su predmet prodaje putem javnog nadmetanja-licitacije iznosi 16,00 KM po 1 m2,što za ukupnu površinu parcele označene kao k.č.br. 295/117 K.O. Bašigovci od 10313 m2 iznosi 165.008,00 KM (stotinušezdesetpethiljada konvertibilnih maraka i osam pfeninga) i za ukupnu površinu parcele označene kao k.č.br. 295/118 K.O. Bašigovci od 2000 m2 iznosi 32.000,00 KM (tridesetdvijehiljade konvertibilnih maraka), koja je utvrđena nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka arh. struke Mujagić Nusreta iz Živinica, sačinjen dana 02.06. 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Oslobođenje”, na Oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Živinice.

KONKURS

DRUGI UPRAVO ČITAJU