back to top

Održana 1. sjednica Kolegija novog gradonačelnika Tuzle

Danas je održana je 1. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, prva redovna od kako je Zijad Lugavić zvanično imenovan za gradonačelnika Tuzle.

Između ostalog, razmatran je Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj  građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine, odnosno predložena je prosječna konačna građevinska cijena 1 m² korisne stambene površine izgrađene na području grada Tuzla u 2022. godini, u iznosu od 1.439,00 KM. U skladu sa Zakonom, prosječna konačna građeviunska cijena 1 m² korisne stambene površine će služiti kao osnovica za utvrđivanje naknade za pogodnosti prilikom korištenja gradskog građevinskog zemljišta (renta). Prijedlog Odluke sačinila je Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a na osnovu ulaznih podataka prikupljenih na tržištu.

Također, razmatran je i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa o davanju u zakup devet poslovnih prostorija koje su na raspolaganju Grada Tuzle, na prijedlog Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, te su utvrđeni prijedlozi odluka o dodjeli u zakup tri poslovne prostorije, odnosno za zaključenje ugovora o korištenju prostora u vlasništvu Grada Tuzle.

Nakon prezentiranja rezultata rada Gradskog pravobranilaštva Grada Tuzle, za 2022. godinu, na sjednici Kolegija, uvidom u ostvarene rezultate rada i uspjeha Pravobranilaštva posebno u parničnim i izvršnim postupcima, zaključeno je da je Gradsko pravobranilaštvo Grada Tuzle u 2022. godini postiglo zadovoljavajuće rezultate rada, te će Izvještaj o radu biti upućen  Gradskom vijeću Grada Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Također, na sjednici je razmatran Izvještaj Radne grupe za monitoring Plana upravljanja otpadom (PUO) za grad Tuzlu 2017-2022, koju su činili predstavnici Grada Tuzle, JKP Komunalac d.o.o. Tuzla i Centra za ekologiju i energiju. Plan upravljanja otpadom za grad Tuzlu 2017-2022 je dokument kojim se definiraju uslovi neophodni za planiranje upravljanja otpadom na području grada za period od pet godina. U ovom preiodu, došlo je i do povećanja broja korisnika usluga odvoza otpada.

U Izvještaju su naznačene sve aktivnosti koje su realizovane, smanjen je rizik po okoliš i zdravlje ljudi i uspostavljene su prioritetne infrastrukture za integralno upravljanje otpadom, smanjena je količina otpada uz efikasno korištenje resursa,  a između ostalog, radilo se na uklanjanju divljih deponija na području grada Tuzle te se vršilo saniranje područja na kojem su se nalazile. U ovom periodu je očišćeno preko 50 divljih deponija, s tim da se na nekim lokacijama kontinuirano ponavlja formiranje istih, iako je obezbijeđen redovan odvoz otpada u tim naseljima. U odnosu na prethodne godine, kada se samo u proljeće i jesen od građana preuzimao  kabasti otpad, sada  se u gradskom dijelu, na lokacijama u blizini kolektivnih stambenih objekata, svakog zadnjeg vikenda u mjesecu postavljaju veliki kontejneri da bi građani mogli odložiti ovaj otpad. Za individualne objekte u prigradskim mjesnim zajednicama se 4 puta godišnje odvozi kabasti otpad i to svake prve sedmice u januaru, aprilu, julu i oktobru. Nakon uspostavljanja novog sistema upravljanja kabastim otpadom na području cijelog grada, u 2022. godini ukupno je prikupljeno 820 tona kabastog otpada. Također, na 21 lokaciji u gradu, prikuplja se elektronski i elektonički otpad, što Grad Tuzla radi unazad dvije godine, i prvi u BiH je započeo sa ovim aktivnostima.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i drugi prijedlozi odluka i informacije koje će biti upućene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU