Tuzla: Izmijenjeni način i dinamika odvoza krupnog i kabastog otpada

Dinamika i način odvoza krupnog i kabastog otpada u 2023. godini, koju organizuje JKP Komunalaz Tuzla će biti izmjenjen od dosadašnjeg spram definisanih obaveza i aktivnosti koje  je JKP Komunalac sproveo realizacijom projekta “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle – Bulky Waste Less” – BWL.

Tako da će tokom  2023. godine, usluga odvoza krupnog i kabastog otpada biti organizovana na način da će grad biti podjeljenja na dvije zone.

U 1. zoni će se kabasti otpad preuzimati/odvozitri u zadnjoj sedmici januara, aprila, jula i oktobra i to u MZ: Batva, Brčanska Malta, Centar, Jala, Kula, Kreka, Mosnik, Mejdan, Novi Grad I, Novi Grad II, Sjenjak, Slavinovići, Slatina, Solana, Solina, Stari Grad i Tušanj. Otpad će se odlagati u velike narandžaste kontejnere (peke) koje će prema utvrđenom planu biti postavljene na prepoznatljive lokacije u gradu, o čemu će građani biti informisani putem medija, socijalnih mreža, i letaka.

U 2. zoni će se kabasti otpad preuzimati također u zadnjoj sedmici januara, aprila, jula i oktobra u MZ: Breške, Bukinje, Dobrnja, Dokanj, Donja Obodnica, Dragunja, Gornja Tuzla, Gornja Obodnica, Gornja Lipnica, Grabovica, Husino, Kiseljak, Lipnica, Ljepunice, Ljubače, Mramor, Par Selo, Pasci Gornji, Požarnica, Simin Han, Srednja Lipnica, Ši Selo i Šićki Brod.

Građani koji gravitiraju ovim MZ, koji imaju uslugu odvoza komunalnog otpada na način da imaju svoje kante, svoj kabasti otpad će u zadnjoj sedmici januara, aprila, jula i oktobra moći iznjeti ispred svojih objekata, na mjestu gdje iznose i kante sa komunalnim otpadom. Tako odloženi kabasti otpad će u danima poslije biti odvezen odvezen vozilom namjenjenim za transport kabastog otpada.

O terminima i trajanju akcije odvoza krupnog i kabastog, JKP „Komunalac” d.o.o Tuzla će dodatno obavjestiti građane preko povjerenika u mjesnim zajednicama, lokalnih sredstava informisanja, web portala ili putem svojih računa.

JKP „Komunalac“ Tuzla d.o.o. će dodatno omogućiti korisnicima usluga da predaju svoj krupni otpad iz domaćinstava van organizovanih termina, na način da isti u svom aranžmanu dovezu i predaju u reciklažno dvorište na deponiji Desetine, bez naknade, ako korisnik redovno izmiruje svoje obaveze za usluge odvoza smeća.

Ukoliko građani nemaju mogućnost obezbjediti lični transport za odvoz svog kabastog otpada na deponiju, mogu koristiti uslugu našeg transporta, uz naknadu definisanu iz cjenovnika vanrednih usluga JKP Komunalac Tuzla.

Svi nesavjesni građani koji svoj kabasti otpad budu odlagali na zato nepredviđena mjesta i van ugovorenih termina, će biti prijavljen inspekcijskim organima na dalje postupanje.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije), te zeleni otpad.

tuzlainfo.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU