back to top

Grad Tuzla nastavlja podršku mladima kroz implementaciju Akcionog plana za mlade za period 2023.-2026., za koji su planirana sredstva u iznosu od 5.5 miliona KM

Na današnjem kolegiju gradonačelnika Tuzle prezentovana je Informacija o realizaciji Akcionog plana za mlade 2020 – 2022., kao i Akcioni plan za implementaciju strategije za mlade Grada Tuzle 2017. – 2026. za period 2023. – 2026., a koji će biti proslijeđeni Gradskom vijeću na usvajanje.

Grad Tuzla  je u periodu od 2020. do 2022. godine za prioritetne oblasti utvrđene Strategijom za mlade, izdvojio 3.455.000,00 KM što pokazuje da je Grad Tuzla partner mladima u zajedničkoj gradnji prosperitetnije budućnosti na području grada Tuzle i  Bosne i Hercegovine.

Grad Tuzla već je u prethodnim godinama napravio značajne korake u implementaciji obaveza iz Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u kreiranju omladinskih politika s fokusom na unapređenje angažmana mladih i razvoj omladinskog sektora. U tom smislu, posvećena je posebna pažnja osiguravanju kvalitetnih uslova za mlade, prepoznajući njihovu ključnu ulogu u dugoročnom održivom razvoju.

U ovom procesu, ključnu ulogu ima Grad Tuzla-Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštite, Vijeće mladih grada Tuzle, Koordinaciono tijelo/radna grupa za izradu i praćenje Strategije za mlade grada Tuzle, Komisija za mlade Gradskog vijeća te brojne organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima vezanim za mlade.

Implementacija Strategije za mlade za period 2017-2026., koja se odvija paralelno s ostalim strateškim odrednicama razvoja Grada Tuzle, ističe se kao ključni korak u stvaranju boljih uslova za mlade na lokalnom nivou.

Također, i u narednom periodu će se nastaviti sa podrškom mladima, usvajanjem Akcionog plana za implementaciju strategije za mlade Grada Tuzle 2017. – 2026. za period 2023. – 2026. za šta su planirana sredstva u iznosu od 5.500.000,00 KM, što dodatno potvrđuje posvećenost Grada Tuzle u jačanju uloge mladih u društvu i unapređenju njihovih prilika za aktivno učešće u javnom životu.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU