back to top

Da li je broj od 150 milionera u Živinicama znak da je ova zajednica ekonomski razvijena

da li je broj od 150 milionera u živinicama znak da je ova zajednica ekonomski razvijena
Poznati časopis Financial Times je tri bosanko-hercegovačka grada Tešanj, Bosansku Gradišku i Kakanj uvrstio među prvih deset gradova u Evropi pogodnih za investiranje.
Tekst o tome je u nastavku na bosanskom i na engleskom.
Prije nekoliko sedmica u bosansko-hercegovačkim sredstvima informisanja objavljena je vijest da u Živinicama živi 150 milionera. U tim vijestima nisu navedeni podaci na osnovu kojih bi se mogao vidjeti stepen ekonomskog razvoja ove društveno-političke zajednice kao što je to u objavi Financial Times rečeno za Tešanj, Bosansku Gradišku i Kakanj. Doduše, rečeno ja kasnije poslije objave o broju milionera u Živinicama na portalu biznisinfo, da je život građana u Živinicama, veoma ugodan i rahatli a i sam naslov o ovoj temi u biznizinfo, ‘Privredno čudo: U Živinicama ima preko 150 milionera’ je postao veoma pogodan za razne naknadne hvalospjeve kako nekih novinara tako i određenih gradskih dužnosnika grada Živinica.
Interesantno je da podatak o broju bogataša u Živinicama je dao dr Samir Vildić koji je završio fakultet u Turskoj, gdje je i doktorirao. Vildić se je vratio u Bosnu i Hercegovinu i sada vodi UO fondacija poslodavaca BiH.
Da bi smo govorili o ekonomskom stanju jednog područja moramo imati o tome sveobuhvatnu analizu. Tu analizu kod nas nije lako uraditi zbog nepostojanja objektivnih i centralizovanih podataka o ekonomskom stanju pojedinačnih privrednih subjekata.
Ovako, informacije koje iznose pojedinci i koje objavljuju pojedina sredstva informisanja su paušalne i služe za promociju određenih političkih i interesnih grupa.

Link o objavi podataka o živiničkim bogatašima u biznisinfo:
https://www.biznisinfo.ba/privredno-cudo-u-zivinicama-ima-preko-150-milionera

Objave Financial Times – Bosanski

Tri grada u BiH na listi regija pogodnih za ulaganje u Europi

Tri grada u Bosni i Hercegovini našla su se na listi svjetski poznatog časopisa kao najbolji europski mikrogradovi i regije budućnosti pogodne za investicije. Osim Bosanske Gradiške, dva grada iz Zeničko-dobojskog kantona – Tešanj i Kakanj, ocijenjena su kao izuzetno pogodna za investiranje. Od 117 drugih europskih gradova – Financial Times je naše gradove uvrstio među prvih deset.
U mozaiku ocjenjivanih faktora – poput ekonomskog potencijala, ljudskog kapitala i stila života te strategija izravnih stranih ulaganja – na listi Financial Timesa Bosanska Gradiška je zauzela 9. mjesto, Kakanj dva mjesta ispod, a Tešanj čak četvrto.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Zenici Jasmin Halebić podsjeća da Financial Times ima prosječan dnevni tiraž od preko 115.000 primjeraka: “Kada se tome doda njegov utjecaj putem interneta, onda se može reći da su ove informacije od globalnog značaja. ”
“U zadnjih deset godina imamo rast izvoza oko 80 posto, rast uvoza oko 70 posto. Samo u zadnje 4 godine promet je porastao sa 1,4 milijarde na 2,5 milijarde – porastao je i broj zaposlenih, a u zadnje 4 godine mislim da je oko 350 novih poslovnih subjekata”, kaže načelnik Tešnja Suad Huskić ( SDA).
Ali za ovakav uspjeh, koji će u budućnosti privući još više investitora, trebalo je raditi. Općina Kakanj je primjer pogodnog tla za privredne subjekte. Danas ih je ovdje više od 1000, a trošak povrata novca za registraciju tvrtke snosi Općina.
Cilj im je, prema riječima načelnika Mirnesa Bajtarevića (SDA), da investitori prepoznaju Kakanj kao svog partnera.
“Imamo ozbiljan program stipendiranja deficitarnih zanimanja na području Kaknja, gledamo da osiguramo kvalitetnu radnu snagu za sve naše subjekte, ta lista se formira u saradnji sa privredom”, ističe Aldin Ćatić, direktor Razvoja Kakanj. Centar.
Ohrabrujući koraci i odluke ova tri grada morali bi postati uzor ostalima – gradovima i zakonodavcima – koji bi pozitivnim politikama razvoja gospodarstva utjecali na razvoj cijele BiH. društvo.

Financial Times Tešanj svrstava na 4. mjesto europskih mikrogradova budućnosti

Financial Times je objavio fDi Intelligence listu europskih gradova i regija budućnosti 2024. godine, na kojoj je Tešanj rangiran kao najbolje područje iz Bosne i Hercegovine, uz Kakanj koji je na sedmom mjestu i Bosansku Gradišku koja je u 9. mjesto.
Od Tešnja su bolje rangirani samo Limerick iz Irske, Ventspils iz Latvije i Panevezys iz Litve.
“Mi smo već bili na toj listi zajedno sa općinama Žepče i Teslić, kao regija. Bilo je to 2014. i 2015. kada je to bilo iznenađenje, ali nakon toga smo imali konstantan gospodarski rast po svim parametrima. Ove godine bilo je više od 500 prijava, točnije 509 prijava iz gradova i regija”, rekao je Huskić, navodeći da su na listi i gradovi koji imaju više od 100.000 stanovnika.
Ocjenjivani su gospodarski potencijal, ljudski kapital i stil života, ekonomičnost, povezanost, pogodnost za poslovanje i strategija izravnih stranih ulaganja.
“Naša općina ima oko 13.800 zaposlenih, a prošle godine je registrirano 236 novih poslovnih subjekata. Na početku ove, 2024. godine, imamo 3.056 poslovnih subjekata. Usporedbe radi, u 2020. godini imali smo 2630 poslovnih subjekata, odnosno imamo rast od 425 novih poslovnih subjekata.
Promet svih poslovnih subjekata u 2023. godini porastao je za preko 20 posto i iznosio je 2,43 milijarde KM, dok je u 2022. godini bio 1,9 milijardi KM. Promet je rastao mnogo više nego u ostatku Federacije BiH i zemlje u cjelini”, istaknuo je Huskić.
Zadovoljan je, dodao je, što su prošle godine imali 200 više rođene djece nego što je umrlo.
Broj registriranih nezaposlenih u Službi za zapošljavanje općine Tešanj početkom 2024. godine iznosio je 5.140 i u stalnom je padu.
Selimović Edhem Edo

*****************************************************************
Engleska verzija

Three Cities in BiH on the List of the regions Suitable for Investment in Europe

Three cities in Bosnia and Herzegovina were on the list of the world-famous magazine as the best European micro-cities and regions of the future suitable for investment. In addition to Bosanska Gradiška, there are two cities from the Zenica-Doboj canton – Tešanj and Kakanj, rated as extremely suitable for investment. Out of 117 other European cities – the Financial Times ranked our cities in the top ten.
In the mosaic of assessed factors – such as economic potential, human capital and lifestyle, and foreign direct investment strategies – on the Financial Times list, Bosanska Gradiška was ranked 9, Kakanj two places below, and Tešanj even fourth.
Professor at the Faculty of Economics in Zenica Jasmin Halebić reminds that the Financial Times has an average daily circulation of over 115,000 copies: “When you add to that its influence via the Internet, then it can be said that this information is of global importance.”
“In the last ten years, we have had an export growth of about 80 percent, an import growth of about 70 percent. In the last 4 years alone, the turnover has increased from 1.4 billion to 2.5 billion – the number of employees has also increased, and in the last 4 years I think there have been around 350 new business entities”, says Mayor Tešnja Suad Huskić (SDA).
But for this kind of success, which will attract more investors in the future, it was necessary to work. The municipality of Kakanj is an example of suitable soil for economic entities. Today, there are more than 1,000 of them here, while the cost of refunding the registration of the company is borne by the Municipality.
Their goal, according to Mayor Mirnes Bajtarević (SDA), is for investors to recognize Kakanj as their partner.
“We have a serious scholarship program for deficient occupations in the area of Kakanj, we are looking to ensure a quality workforce for all our subjects, that list is formed in cooperation with the economy”, points out Aldin Ćatić, director of the Kakanj Development Center.
The encouraging steps and decisions of these three cities would have to become a model for the others – cities and legislators – who would influence the development of the entire BiH with positive policies for the development of the economy. society.

Financial Times ranks Tesanj in 4th place among European micro-cities of future

The Financial Times has published the fDi Intelligence list of European cities and regions of the future in 2024, in which Tesanj is ranked as the best area from Bosnia and Herzegovina, along with Kakanj, which is ranked seventh, and Bosanska Gradiska, which is in the 9th place.
Only Limerick from Ireland, Ventspils from Latvia and Panevezys from Lithuania are ranked better than Tesanj.
“We were already on that list together with the municipalities of Zepce and Teslic, as a region. It was in 2014 and 2015 when it was a surprise, but after that, we had constant economic growth in all parameters. This year there were more than 500 applications, more precisely 509 applications from cities and regions,” Huskic said, noting that there were also cities with more than 100,000 inhabitants on the list.
Economic potential, human capital and lifestyle, economy, connectivity, convenience for business and foreign direct investment strategy were evaluated.
“Our municipality has around 13,800 employees, and last year 236 new business entities were registered. At the beginning of this year, 2024, we have 3,056 business entities. For the sake of comparison, in 2020 we had 2,630 business entities, that is, we have a growth of 425 new business entities.
The turnover of all business entities in 2023 increased by over 20 percent and amounted to 2.43 billion KM, while in 2022 it was 1.9 billion KM. Turnover grew much more than in the rest of the Federation of BiH and the country as a whole,” Huskic pointed out.
He is pleased, he added, that last year they had 200 more children born than there were deaths.
The number of registered unemployed in the Tesanj Municipality Employment Service at the beginning of 2024 was 5,140 and is constantly decreasing.

www.zivinice.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU