back to top

Utvrđeni prijedlozi postupka izdavanja u zakup stanova u vlasništvu Grada Tuzle

Na 16. sjednici kolegija gradonačelnika Tuzle razmatran je i prijedlog Odluke o pokretanju postupka izdavanja u zakup stanova u vlasništvu Grada Tuzle i stanova na kojima Grad Tuzla ima pravo raspolaganja.

Odlukom je planirano da se pokrene postupak izdavanja ukupno 11 stanova.  Visina mjesečne slobodno ugovorene zakupnine utvrđuje se prema pripadnosti kategoriji lica za davanje stana u zakup i imovinskom cenzusu porodičnog domaćinstva korisnika kojem je stan dodijeljen u zakup, pa

– za korisnika stana čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% od prosječne neto plaće u Fedraciji BiH za mjesec koji prethodi mjesecu zaključenja ugovora o zakupu stana, iznositi 1 KM po m2 ;

– za korisnika stana koji je pripadnik boračke populacije, civilna žrtva rata, logoraš, osoba sa invaliditetom, žrtva nasilja u porodici 1 KM po m² bez obzira na visinu primanja“

– za korisnika stana čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 14% od prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec koji prethodi mjesecu zaključenja ugovora o zakupu stana a ne pripadaju kategoriji iz prethodne alineje, 3 KM po m2 .

Stan se izdaje u zakup na period od tri godine uz mogućnost produženja.

Odluka će biti upućena Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a nakon čega će služba nadležna za stambene poslove pripremiti i raspisati javni oglas.

Grad Tuzla

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU