SrebrenikIntervju sa Adnanom Bjelićem, kandidatom koalicije "Ujedinjeni za...

Intervju sa Adnanom Bjelićem, kandidatom koalicije “Ujedinjeni za Srebrenik” za gradonačelnika Srebrenika

Čast mi je odgovarati na pitanja na našem slobodno mogu reći kultnom internet portalu Srebrenik.net. Nekada davno u godinama kada smo svi kao djeca otkrivali internet, školovali se, učili nove vještine i sticali iskustva, Srebrenik.net je bio okvir za razmjenu mišljenja, ideja, za dopisivanje svih srebreničana ma gdje bili. 

intervju sa adnanom bjelićem, kandidatom koalicije "ujedinjeni za srebrenik" za gradonačelnika srebrenika
Adnan Bjelic – kandidat koalicije Ujedinjeni za gradonačelnika Srebrenika

Dok sam se školovao izvan Srebrenika često smo na forumu raspravljali o raznim temama i tada nisam mogao zamisliti da ću jednog dana kao kandidat za gradonačelnika Srebrenika imati priliku da odgovaram na pitanja na našem i vašem portalu Srebrenik.net. 

Koju trenutno funkciju obavljate u gradskoj administraciji Grada Srebrenika ?

Uoči kandidature za gradonačelnika na prijevremenim izborima u organima gradske uprave sam raspoređen na radnom mjestu u Službi za poduzetništvo lokalni razvoj i investicije na mjestu šefa odsjeka za lokalni razvoj i projekte. 

Zašto ste se kandidovali za gradonačelnika i koje su vaše kvalifikacije koje donosite sa sobom za ovaj posao ?

Nekada niste u mogućnosti isplanirati svaki korak u životu. Kanidadatura za gradonačelnika je više plod mog prethodnog načina života kao i rada u raznim oblastima nego plod mog ličnog planiranja. Uz izuzetnu čast i ogromnu odgovornost prihvatio sam kandidaturu stranaka okupljenih u koaliciju UJEDINJENI ZA SREBRENIK, ali i uz podršku velikog broj prijatelja, privrednika, društvenih radnika i mnogih drugih istaknutih grupa i pojedinaca s kojima dijelim istu ideju i cilj, a to je razvoj i prosperitet našeg Srebrenika. 

Mnoštvo je razloga za koje cijenim da su jednako važni, ali ću ipak izdvojiti one koji su me opredijelili da preuzmem odgovornost i predstavljam sve one koji žele Srebrenik u kojem se vrednuje znanje, poštenje, zagovara jednakost, ravnopravnost i zajedništvo, borba za lokalnu zajednicu u kojoj izabrani rade u korist svih građana. Svjestan da dijelim zajedničku ideju najvećeg broja savjesnih sugrađana, odlučan sam u borbi za stvaranje kvalitetnijeg života svih nas, bez podjela i diskriminacije. Ljudi nam odlaze svakodnevno i premalo nas je da bismo se dijelili. 

Visoko sam obrazovan i aktivno govorim dva svjetska jezika, engleski i turski. Nakon završenog fakulteta radno iskustvo sticao sam u realnom i javnom sektoru. Dugi niz godina radio sam na raznim poslovima u oblasti turizma. U okviru radnog angažmana u gradskoj upravi radio sam na velikom broju projekata koji su zasigurno popravili stanje u oblasti privrede, zapošljavanja mladih, otvaranja vlastih biznisa, energijske efikasnosti, turizma, kulture i sporta.

Nakon sticanja visoke stručne spreme vrijeme sam posvetio učenju raznih vještina i sticanju kompentencija za rad u raznim oblastima. Posjedujem izražene  komunikacijske i organizacijske vještine. Između ostalih, stekao sam znanje o upravljanju projektnim ciklusom, usavršio sam oblast menadžerstva EU projekta, kreiranje IPA okvira finansiranja, pripremu tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte na lokalnom nivou i u mnogim drugim oblastima.

U toku desetogodišnjeg rada u gradskoj upravi u okviru rada na više pozicija vodio sam veliki broj projekata koji su doprinijeli poboljšanju stanja u različitim oblastima. Prije svega, odlično poznajem upravljanje projektnim ciklusom što sam iskoristio za pisanje i provedbu mnogih projekata na području Srebrenika, od koji moram istaknuti izgradnju novog korita rijeke Tinje, izgradnju kolektora upotrijebljenih i otpadnih voda u poslovnoj zoni, utopljavanje sportsko-rekrativnog centra, razvoj toplovodne mreže u Srebreniku, više projekata revitalizacije i rekonstrukcije kao i promocije Starog grada Srebrenika, izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa na planini Majevici, kao i mnogih drugih projekata.

Kako gledate na nepotrebno zapošljavanje u gradskoj upravi i javnim preduzećima? Da li ćete stati u kraj ovoj praksi ?

Kako sam i ranije pomenuo, u gradskoj upravi radim više od deset godina na raznim poslovima i raznim pozicijama. Po pitanju broja uposlenih, u zadnjih 10 godina stalno je prisutna tendencija pada broja uposlenih u gradskoj administraciji, ako uzmemo u odnos broj odlazećih (penzionisanih i sl.) i novouposlenih radnika. Nažalost često rad u organima gradske uprave, kao i u državnim institucijama nosi sa sobom negativnu konotaciju u javnosti. U gradskoj upravi i javnim preduzećima ima mnogo dobrih radnika, ali jedan mali dio onih koji koriste blagodat rada u javnom sektoru i ne doprinose bilo kakvim aktivnostima u okviru poslova na koje su raspoređeni čine štetu cijelom javnom sektoru. Mislim da se trenutni broj radnika u gradskoj upravi ali i javnim preduzećima može uz malo napora staviti u pogon kako bi usluge koje javni sektor pruža stanovništvu bile mnogo bolje i efikasnije. Trenutno se gradska uprava suočava sa smjenom generacija i u narednih nekoliko godina većina kolegica i kolega će da ide u zasluženu mirovinu, a nadam se da će mlađe kolegice i kolege koji su zaposleni u proteklim godinama odgovoriti zadatku i uz korištenje naprednih tehnologija i modernih alata na radost svih nas cjelokupnoj zajednici ponuditi jednu novu energiju i uslugu u svakom od sektora podići na jedan viši nivo.

Imamo nekoliko sudskih presuda protiv Grada, koliko će te presude uticati na budžet Grada i korisnike iz socijalne kategorije ?

Koliko uticaj će imati na razvojne programe Grada ? Odakle ćete naći novce da platite sudske presude ?

Da li imate kapacitet tražiti odgovornost za ovakve presude protiv Grada onih koji su uzrokovali ove presude ?

Sudske presude nisu nešto novo. U proteklih nekoliko godina Grad Srebrenik je bio obavezan plaćati troškove presuda po raznoraznim osnovama. Meni iz ovog pitanja nije najjasnije o kojim presudama se radi ali ću biti slobodan pa kazati da svaki trošak utiče na količinu novca koji može biti slobodan za utrošak po bilo kojem osnovu, a tako i za korisnike iz socijalnih kategorija. 

Grad Srebrenik, imovinu i interese grada zastupa Gradsko pravobranilaštvo. Kao gradonačelnik ću iskoristiti sve zakonom propisane nadležnosti kako bi pomogao Pravobranilaštvu da vodi postupke prema svima onima koji su eventualno radili na štetu interesa naše lokalne zajednice.

Budžet lokalne zajednice metodološki trebamo kreirati na propisan način odnosno u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i podzakonskim aktima. Međutim, kada je u pitanju razvojni dio odnosno prioriteti, kako bismo u što većoj mjeri odgovorili javnim potrebama građana odnosno dali podršku sportu, kulturi, mladima i slično, bitno je ispoštovati nekoliko faktora:

1. Pri kreiranju budžeta, obavezno se voditi ciljevima definisanim u Strategiji razvoja Grada Srebrenik. Imajući u vidu da je strategija najvažniji razvojni dokument, budžet mora biti usaglašen sa ciljevima ekonomskog, društvenog i sektora zaštite okolice kako bi se postigli rezultati odnosno zadovoljile potrebe svih zainteresovanih strana (privrednici, sportisti, mladi, udruženja i sl.).

2. Pospiješiti punjenje budžeta u što većoj mjeri apliciranjem na projekte viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija te stalno inicirati prema višim nivoima vlasti pravedniju raspodjele prihoda od indirektnih poreza (obzirom da su budžeti lokalnih jedinica uskraćeni za cca 750.000 KM na godišnjem nivou zbog nepravedne raspodjele prihoda od indirektnih poreza). 

3. Rasteretiti budžet nadležnostima koji mu ne pripadaju, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, odnosno za navedene nadležnosti koje su nam prenesene od kantona, federacije i državnog nivoa (preko 25 nadležnosti – npr. uspostava službi socijalne zaštite je isključiva nadležnost Kantona), tražiti pripadajuća sredstva za finansiranje istih, kako je propisano Zakonom. 

Na taj način bi se postiglo da se budžet Grada Srebrenik „oslobodi“ epiteta „socijalnog“ budžeta te da se prioritetno usmjeri na razvojnu komponentu: povećanje zaposlenosti, investicija i prihoda.

Općina Srebrenik, danas Grad Srebrenik je takođe optužena i izgubila na sudu zbog diskriminacije, šta planirate u vezi ovoga poduzeti kao budući gradonačelnik ?

Zaštita imovine i interesa Grada Srebrenik je osnovni zadatak gradskog pravobranilaštva. Ukoliko se susretnem sa napadima na imovinu i interes Grada, poduzeti ću sve radnje iz nadležnosti gradonačelnika, a u najboljem interesu grada Srebrenika.  

Da li privredna zona Tinja ima perspektivu ? Šta je vaš plan po ovom pitanju ?

Privredna zona Tinja naravno da ima perspektivu i ona je veliki resurs i potencijal grada Srebrenika kada je u pitanju razvoj. Nažalost dugo godina se vode aktivnosti na stavljanju u funkciju navedene privredne zone što je vjerovatno doprinijelo odlasku dobrog dijela stanovništva u zapadne zemlje. Srebrenik je u proteklim godinama izgubio milionske investicije zbog nemogućnosti stavljanja zemljišta u privrednoj zoni Tinja na raspolaganje kako domaćim tako i stranim investitorima. 

Privredna zona Tinja, danas nema prepreku za otpočinjanje aktivnosti na ustupanju zemljišta privrednim subjektima. Zemljište u poslovnoj zoni Tinja Gornja će po veoma povoljnim uslovima putem instituta prava građenja biti dodijeljeno privrednim subjektima koji će gotovo besplatno moži usmjeriti vlastita sredstva u  izgradnju poslovnih objekata. Razvoj i stavljanje u funkciju poslovne zone Tinja Gornja će usmjeriti privredni razvoj Srebrenika za narednih sto godina. 

Prvi puta u postratnoj historiji Srebrenika Grad Srebrenik ima na raspolaganju zemljište koje će veoma brzo biti stavljeno u funkciju privrednog razvoja. Nakon dugotrajnog procesa, usvajanja potrebnih odluka, izrade zoning plana, izgradnje pristupnog mosta, prečistača otpadnih voda, regulacije dijela korita rijeke Tinje, u protekloj godini je riješen problem titulara zemljišta, te je zemljište pred kraj prošle godine uknjiženo na Grad Srebrenik što je stvorilo preduslove za raspisivanje javnog poziva za dodjelu parcela u privrednoj zoni za izgradnju poslovnih objekata. Sama lokacija poslovne zone pored koje je predviđena gradnja brze ceste, odnosno autoputa Sarajevo – Beograd će dodatno približiti zonu velikim tržištima te na taj način i ubrzati razvoj ovog regiona. 

Na koji način Vi mislite riješiti problem prikupljanja i odlaganja otpada ?

Prije nego odgovorim na ovo pitanje moram kazati da sam u prošloj godini aktivno sudjelovao u koordinaciji između Gradske uprave, JKP „9 Septembar“ kao i resornog ministarstva u aktivnostima oko obezbjeđenja uslova za transport i deponovanje otpada na regionalnu deponiju u Živinice. Svim stanovnicima Srebrenika moramo osigurati  osnovne uslove za život, obezbijediti pitku vodu, zaštititi okoliš, razvijati infrastrukturu, te osigurati da naši stanovnici budu sigurni u svojim domovima i u javnom prostoru. Prikupljanje i odlaganje otpada je jedan od gorućih problema Srebrenika ali i mnogo drugih lokalnih zajednica. U cilju dogoročnog rješavanja pitanja zbrinjavanja komunalnog otpada, a u skladu sa kantonalnim planom upravljanja otpadom, Grad Srebrenik se odlučio za izgradnju vlastite pretovarne kompresione stanice, sa koje bi se otpad odvozio na neku od regionalnih deponija.

Srebrenik će uskoro biti u prilici da komunalni otpad odvozi i odlaže na regionalnu sanitarnu deponiju u Živinicama koja će početi sa radom u veoma kratkom roku. Da bi se komunalna usluga poboljšala i podigla na viši nivo potrebno je izgraditi transfer stanicu za komunalni otpad kao i ići kao uspostavljanju sistema razdvajanja komunalnog otpada na mjestu nastanka. 

Objekti u nižim dijelovima grada imaju problem da su ugroženi od poplava zbog nelegalno i nedozvoljeno spojene kišne odvodnje na fekalnu kanalizaciju na velikom broju kuća. Imate li namjeru narediti odvajanje kišne odvodnje sa fekalne odvodnje u cilju zaštite imovine građanja od plavljena ?

Dio svog plana djelovanja sam posvetio unapređenju kvaliteta života u cijeloj lokalnoj zajednici. Svim stanovnicima Srebrenika moramo osigurati osnovne uslove za život. Infrastruktura mora biti razvijana u kontinuitetu i to se mora podrazumijevati. Naši stanovnici i imovina svih stanovnika mora biti sigurna. Moramo raditi na povećanju broja korisnika u sistemu odvodnje i prečiščavanja otpadnih voda. Koliko je meni poznato kišnica ne bi trebala da bude spojena na sistem odvodnje fekalnih voda. Ukoliko građani primijete sve ono što nije u skladu sa propisima ja ih pozivam da prijave nadležnoj inspekciji koja će zasigurno poduzeti sve zakonom propisane radnje. Raditi ćemo na uspostavljanju usluge 24/7 za prijavljivanje problema, ali i za prijedloge i sugestije gradskoj upravi.

Kako vidite razvoj Grada u budućnosti ? Gdje ovdje vidite potencijal dijaspore ? Imate li namjeru pozvati dijasporu da investira i da li ćete koristiti iskusta naših uspješnih ljudi u dijaspori ?

Kreirati ću partnerski odnos sa svima, okupljati mlade, sposobne i obrazovane koji žele da ostanu u svom gradu, ali i one koji su u dijaspori a žele da svojim radom, znanjem i kvalitetima doprinesu razvoju našeg Srebrenika. Veliki broj građana Bosne i Hercegovine pa i Srebrenika boravi izvan zemlje. Imamo veliki broj naših sugrađana koji žive i rade na veoma odgovornim poslovima u zemljama širom Evrope i svijeta.  Oni ne samo da pomažu porodicama da pokriju troškove života, već su također voljni i imaju potencijal da doprinesu razvoju domovine. Većina zadržava snažne emocionalne, finansijske i porodične veze sa svojom domovinom, dok su istovremeno dobro integrirani u svojim zemljama domaćinima, s potencijalom i spremnošću za doprinos razvoju BiH. Dijaspora bi mogla imati značajnu ulogu u razvoju, smanjenju siromaštva i ekonomskom rastu u BiH. Obzirom da prilično veliki broj ljudi sa prostora naše gradske zajednice boravi u dijaspori, opredijeljeni smo raditi na kreiranju povoljnog okruženja za uključivanje ljudskog i finansijskog potencijala dijaspore, na način da potaknemo investicije, prijenos znanja i ideja, socijalno i kulturno umrežavanje i sl. 

Već sam obavljao razgovore sa našim veoma uspješnim mladima koji su pozitivno prihvatili ideju i pored savjetodavne pomoći ponudili konkretne projekte koje bi oni uradili za dobrobit naše društvene zajednice. Uspostaviti ćemo manifestaciju “Dani dijaspore” kako bi u vrijeme dolaska naših ljudi u Srebrenik mogli ponuditi sadržaj i zadržati naše sugrađane koji su na privremenom radu u dijasporu. Planiram uspostaviti platformu E-Dijaspora za umrežavanje naših sugrađana u dijaspori sa rodnim gradom, uspostaviti mehanizam online konsultacija sa našim uspješnim srebreničanima koji žive i rade širom svijeta, uspostaviti sistem poslovnog povezivanja Srebrenika sa našima u dijaspori, te promovirati poslovnu saradnju između domaćih kompanija i kompanija u inostranstvu čiji su vlasinici (ili u kojima rade) članovi zajednice dijaspore.

Hvala Srebrenik.net na interesovanju i želim vama i vašim pratiocima još mnogo godina zajedničke podrške svim pozitivnim procesima u našem Srebreniku.

Dobili smo i uvid u program rada “Plan 60” koji nam je gosp. Bjelić predstavio u sklopu ovog intervjua.
Detalje “Plan 60” programa rada pogledajte na ovom linku: “Plan 60” – program rada

Hvala na odvojenom vremenu za ovaj intervju.


www.srebrenik.net

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Još uvijek nema glasova. Ocijenite prvi!

Pošto vam se svidio članak molimo da ga podijelite

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam se nije svidio sadržaj. Možete li nam reći zašto?

Pomozite nam da unaprijedimo sadržaj!

Recite nam kako možemo unaprijediti ovaj sadržaj

DRUGI UPRAVO ČITAJU